PZ Grensleie
Jaarverslag 2017
voorwoord
description of image

Ik stel u met veel plezier ons jaarverslag voor.

Mijn grootste ambitie is om onze politiezone te laten evolueren tot een moderne en wendbare organisatie door de kwaliteit verder te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Morgen nog beter doen dan vandaag met continu optimaliseren van de beschikbare middelen is de uitdaging. Streven naar permanente vereenvoudiging, naar coherentie en afstemming binnen het politielandschap en resultaatgericht focussen op de essentie van onze dienstverlening. Als professionele partner streven naar een leefbare en veilige samenleving door blauw meer en beter op straat te zetten.

Met dit jaarverslag geven we aan jullie rekenschap over het functioneren van de politiezone. U krijgt een situering van onze zone, onze dagelijkse werking en onze bijdrage aan de veiligheid van de leefomgeving.

Ik dank elke medewerker (operationeel, administratief als hulpkader) voor jullie goede samenwerking, jullie geleverde werk, jullie betrokkenheid, jullie professionalisme en behaalde resultaten. Enkel door voortdurende inzet, de zorg om efficiënt te werken en een gezonde kritische geest kunnen we onze service het best afstemmen op de verwachtingen die aan ons gesteld worden.

Onze organisatie is in beweging en het elan om gestaag te blijven evolueren, stuwt onze politiezone voort in haar continue opdracht tot beste dienstverlening.
Waar we in 2016 de focus legden op strategie, structuur en organisatie, werd in 2017 gestreefd om de organisatie meer op maat van de medewerkers te laten evolueren (waarden, personeel, sleutelvaardigheden en managementstijl).

Veel surfplezier!

Tony Halsberghe, korpschef

Een nieuwe organisatie

De optimalisatie van de politiezone Grensleie liep door in 2017. Een verbeterplan werd uitgewerkt om uit te groeien tot een moderne, wendbare en efficiënte organisatie die beter tegemoet komt aan de behoefte van haar klanten, partners en overheden.

Ondernemen

Verder blijven bouwen aan een efficiënte werking en het rationeel beheer van onze middelen. Ook een gezonde werksfeer draagt bij tot een efficiënte werking. We streven om in een gezonde kritische geest een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden op de gestelde verwachtingen van het terrein, de overheden, partners en burgers.

Mensen

Middelen

Werkklimaat

Professionele dienstverlening

Elke dag verzekert de lokale politie de basispolitiezorg. Dagelijks zijn we paraat in de 7 basisfuncties voor de veiligheid van de burgers.

 • Overzicht
  in
  uren

 • Interventie

  Dagelijks patrouilleren permanent verschillende politieploegen op ons grondgebied om te beantwoorden aan elke dringende oproep. Andere ploegen worden ingezet om minder dringende of gespecialiseerde interventies uit te voeren. Patrouilles houden gericht toezicht in het kader van informatie en prioritaire veiligheidsfenomenen.

 • Onthaal

  Er zijn 9 contactpunten verspreid over de 3 gemeenten van de politiezone, waarvan één permanent centraal contactpunt (Leopoldplein 12 te Menen). Wanneer iemand zich aan een contactpunt aanbiedt, is daar politiepersoneel aanwezig (zie openingsuren) om de burger te onthalen en door te verwijzen of in contact te brengen met de bevoegde diensten binnen de politie.

 • Openbare orde

  Dit houdt het beheersen van massabijeenkomsten op het grondgebied van de politiezone in zoals manifestaties, evenementen, markten, beurzen, enz.

 • Opsporingen

  Hieronder worden alle gevoerde gerechtelijke onderzoeken gecatalogeerd. Deze onderzoeken worden binnen de omschrijving van onze zone uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een magistraat. Deze basisfunctie wordt uitgeoefend door de lokale recherche maar ook deels door de wijk-, interventie-, sociale politie, enz. Onze lokale recherche telt 15 onderzoekers en bestaat uit 3 teams:

  • Diefstal | drugs
  • Fraude | radicalisering | zeden
  • Telefonie | computercrime

 • Slachtofferhulp

  Elk slachtoffer van een strafbaar feit moet adequate opvang en bijstand krijgen. De slachtofferbejegening wordt uitgevoerd samen met het politioneel slachtofferteam (PST). Dit team bestaat uit verschillende medewerkers die volgens een beurtrol ingezet kunnen worden. Dit kan opgeschaald worden bij rampen in het kader van nood- en interventieplanning. Het bieden van eerste opvang, het geven van correcte informatie en/of adequate doorverwijzing is onze taak naar de slachtoffers toe.

 • Verkeer

  Inzake naleving van verkeersregels worden preventieve en repressieve acties gevoerd. Het verkeer wordt geregeld in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit. Verkeersongevallen worden vastgesteld. Inzake mobiliteit en verkeersveiligheid verstrekken we advies aan de bevoegde overheden. Onze verkeerspolitie bestaat uit 10 leden. Naast controle- en toezichtstaken werken zij tal van acties uit in het domein verkeer: snelheid, (brom)fietscontrole, zwaar vervoer, alcohol en drugs in verkeer, dragen van beschermingsmiddelen, enz.

 • Wijk

  Onze PZ is verdeeld in 20 wijken (10 in Menen, 8 in Wevelgem en 2 in Ledegem). Er zijn 20 wijkinspecteurs, 1 per wijk. Wijkinspecteurs zijn verantwoordelijk voor duidelijk omschreven toezichts- en controletaken binnen hun wijk en staan daar in regelmatig en nauw contact met de plaatselijke bevolking.


 • Resultaten

Expertise & Partner

Expertise ten dienste van allen

Binnen onze zone zijn wij dagelijks in de weer binnen verschillende domeinen.

Partner voor een veilige en leefbare samenleving

Onveiligheid kent diverse vormen. Een goede verstandhouding met andere partners is van essentieel belang.
PZ Grensleie is slechts een schakel in het ruimer geheel van de veiligheidsketen.